Afremmen bodemdaling heel Groot Wilnis-Vinkeveen

Het remmen van de bodemdaling in het veenweidegebied van Groot Wilnis-Vinkeveen is op dit moment de belangrijkste uitdaging van de gebiedscoöperatie. Het project onderwaterdrainage in Peilvak 9 is onlangs vlotgetrokken en de eerste hectares onderwaterdrainage zijn ondertussen aangelegd. In het convenant is afgesproken dat ook in de rest van het gebied bodemremmende maatregelen kunnen worden genomen. Daar willen we ons als Gebiedscoöperatie hard voor maken.

Recent is de Visie Bodemdaling in de Provinciale Staten van Utrecht goedgekeurd. Ook het Waterschap AGV heeft recent de strategie bodemdaling en een nieuwe nota peilbeheer vastgesteld. Zowel de Provincie als het Waterschap geven hiermee aan dat remmen van de bodemdaling in het veenweidegebied hoog op haar agenda staat. Als gebiedscoöperatie zijn we in gesprek met deze partners om tot een projectplan te komen.