Project WaterInfiltratieSystemen

Het remmen van de bodemdaling in het veenweidegebied van Groot Wilnis-Vinkeveen is op dit moment een belangrijke uitdaging van de gebiedscoöperatie. Na de succesvolle aanleg van een veenweide infiltratiesysteem in Peilvak 9 is het nu de beurt aan de de rest van Groot Wilnis-Vinkeveen om aan de slag te gaan met bodemdaling remmende maatregelen. Ook de omliggende polders (Oukoop en Groot- en Klein Oud Aa in Portengen) kunnen hierbij meedoen.

Dit najaar start het project Veenweide Infiltratiesysteem Groot Wilnis-Vinkeveen e.o., dat voorziet in de aanleg van infiltratiedrains in agrarische percelen om de bodemdaling te remmen. Het gaat hier om een uniek project met 75 deelnemers en met een potentiële omvang van ruim 1300 ha. Met infiltratiebuizen wordt de grondwaterstand midden in de graslandpercelen in droge perioden verhoogd, waardoor de veenoxidatie, en daarmee de bodemdaling, in die percelen wordt beperkt.

De aanleg is vrijwillig. Alle deelnemende agrariërs betalen een vaste eigen bijdrage per hectare, aanvullend op de subsidie die provincie Utrecht beschikbaar stelt. Met de aanleg van het veenweide infiltratiesysteem voldoet het gebied aan de Nota Peilbeheer 2019 van waterschap Amstel, Gooi en Vecht, als in minstens 2/3 van een peilvak maatregelen worden getroffen die de bodemdaling verminderen. Peilaanpassingen in een nieuw peilbesluit volgen dan 100% de resterende bodemdaling.

Agrariërs die vragen hebben of interesse hebben in deelname kunnen contact opnemen met Coby Visser (coördinator veldzaken). Het projectteam bestaat verder uit Evelien de Wit-van den Akker (projectleider), Koos Cromwijk (technisch medewerker) en Miriam Jonker (communicatie).