Bijdrage Rabo Dichtbijfonds

Samen bereik je meer dan alleen! We zijn zeer verheugd om te kunnen melden dat de gebiedscoöperatie een bijdrage van €15.000,- ontvangt van Rabobank Rijn & Veenstromen en Rabobank Gooi & Vechtstreek. Deze bijdrage komt uit het Rabo Dichtbijfonds. Met dit fonds draagt Rabobank bij een het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Ze zetten zich met name in voor duurzame groei voor ondernemers, duurzamere voeding en lokale leefbaarheid.

Deze maatschappelijke thema’s sluiten naadloos aan bij het project ‘Veenweide Infiltratiesysteem Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.’ waarin overheid, waterschap en agrariërs zich gezamenlijk inzetten om de unieke landschapswaarden van het veenweidegebied te behouden en de landbouw toekomstbestendig te maken voor de komende generaties. De grootste uitdaging hierbij is het remmen van de bodemdaling en terugdringen van de daarbij vrijkomende CO2 uitstoot.

Pilot ‘Klei in Veen’
De bijdrage gaat volledig gebruikt worden voor de pilot ‘Klei in Veen’. In deze pilot wordt een veelbelovende maatregel om de bodemdaling af te remmen getest in de praktijk. Door het verspreiden van kleine hoeveelheden klei op het veenweidegebied wordt de veengrond verrijkt met lutumdeeltjes. Deze gaan een binding aan met de organische stof in het veen en een stabiel klei-humus complex wordt gevormd. Dit complex is moeilijk af te breken door het bodemleven en remt de veenoxidatie. Dit zorgt niet alleen voor vermindering van de bodemdaling maar ook de CO2 uitstoot neemt af.

Komend najaar wordt de eerste klei op twee percelen veengrond aangebracht. Het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld en het Louis Bolk Instituut staan ons bij met kennis en ervaring. De uitkomsten van de pilot worden nauwlettend gemonitord en landelijk samengebracht met de kennis die voortkomt uit andere pilots en onderzoeken.